Λακωνία

Αλλαγή ημέρας λαϊκής αγοράς Σπάρτης

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ 87/τ. ‘Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ. 6 υπό παρ.32 σύμφωνα με το οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

2.Το άρθρο 29 του Ν.4849(Φ.Ε.Κ 207 Α/05-11-2021) : «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

3.Την αρ.πρωτ. 22301/19-10-2023 αίτηση του Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Λακωνίας.

4.Το γεγονός ότι η αργία της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου (28-10-2023, Σάββατο) συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σπάρτης. 

5.Την αρ.πρωτ.οικ.21463/06-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟΩ1Ν-1ΜΝ) απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 07/11/2022 έως και 31.12.2023 Χορήγηση εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

6.Τις ανάγκες της αγοράς.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η λειτουργία της λαϊκής Αγοράς Σπάρτης της ημέρας Σαββάτου 28-10-2023, λόγω της αργίας της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Παρασκευή 27-10-2023. 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΝΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                  

*********

                                                       

***

 

You may also like

Κοινοποίηση: