Ανακήρυξη του Μίκη Θεοδωράκη ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σπάρτης

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 09-12-2020  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα έναρξης 18:30,  με τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την παρ.1 του άρθρου 1 της αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06-11-2020), με τις  υπ’ αριθ.40/20930/31-3-2020, 18318/13-3-2020, 60249/22-09-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ /οικ.20764/07-11-2020 και 77233/13-11-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1ο Ανακήρυξη του Μίκη Θεοδωράκη ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σπάρτης (εξ αναβολής)

Εισηγητής:  κ. Αντώνιος Καλομοίρης

2ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικ. έτος 2021 (εξ αναβολής)

Εισηγήτρια:  κ. Γεωργία Δεδεδήμου 

3ο Τροποποίηση της αρ. 477/9-12-2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (που αφορά την υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σπάρτης» στην Πρόσκληση VIII του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Εισηγήτρια:  κ.Γεωργία Δεδεδήμου 

4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

5ο  Περί  ορισμού  επιτροπής εκτίμησης  στο ισόγειο κατάστημα  Δημοτικού κτιρίου Γοράνων (για παράταση εκμίσθωσης). 

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

6Ο  Παράταση Μίσθωσης ακινήτου για το ΚΕΠ Μυστρά .

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

7Ο Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

8Ο Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση του ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης.

Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Δεδεδήμου

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Μοιράγιας

You may also like

Κοινοποίηση: