Λακωνία

“Ανασχηματισμός” στους Αντιδημάρχους Δ. Σπάρτης

 

 

Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Σπάρτης

Ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάρτης με θητεία έως και 06.11.2022 ορίζονται οι  ακόλουθοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

  1. Η κα Γεωργία Δεδεδήμου του Κωνσταντίνου, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων &  Ανάπτυξης
  2. Η κα Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών  Έργων & Υπηρεσιών Δόμησης, Τουριστικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής. 
  3. Ο κ. Χρήστος Κανακάκος του Θεοδώρου, ως Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής  Ανάπτυξης & Πρασίνου. 
  4. Ο κ. Αθανάσιος Καρλαύτης του Βασιλείου, ως Αντιδήμαρχος Προστασίας & Καθαριότητας. 
  5. Ο κ. Παναγιώτης Τριτάκης του Ιωάννη ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών &  Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων. 

 

Κεφάλαιο Β. Αναπλήρωση Δημάρχου: 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ως  Αναπληρώτρια αυτού κατ’ άρθρ. 89 Ν. 3463/2006 ως ισχύει, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & 

Υπηρεσιών Δόμησης, Τουριστικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής, κα. Γεωργία Ζαχαράκη Αναστασοπούλου του Δημητρίου και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της θα  ασκούνται από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης, κα. Γεωργία Δεδεδήμου του  Κωνσταντίνου. 

Κεφάλαιο Γ. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο σε Αντιδημάρχους: 

  1. Στην κα. Γεωργία Δεδεδήμου του Κωνσταντίνου, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης ο Δήμαρχος μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

[α] Οργάνωση, προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας: [i] της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

[ii] του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών & Συλλογικών Οργάνων, όσον αφορά τις  αρμοδιότητες Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Αιρετών και Συλλογικών Οργάνων  και Δημοτικών Ενοτήτων, 

[iii] της Νομικής Υπηρεσίας,  

[v] του Τμήματος Προγραμματισμού & Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού &  Ανάπτυξης και 

[vi] του Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών & Διαφάνειας της ίδιας Διεύθυνσης,  οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  και εν γένει τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες κανονιστικές διατάξεις. 

[β] Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό  πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με  αναμόρφωση, την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 58 παρ. 1 περ. ε΄ Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρ. 203 παρ. 1 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 14 παρ.  1 Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 Α΄). 

[γ] Τη σύγκληση, την Προεδρία και τον εν γένει συντονισμό των εργασιών των συνεδριάσεων  της Εκτελεστικής Επιτροπής των Αντιδημάρχων. 

[δ] Τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των  στόχων της Δημοτικής Αρχής, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων και ενεργειών για την  υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής. 

[ε] Τη διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα  μαζικής ενημέρωσης καθώς και την επιμέλεια της σύνταξης και προώθησης των  δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου. 

[στ] Τον συντονισμό και επίβλεψη όλων των ενεργειών και διαδικασιών για την  επαναλειτουργία του Αεροδρομίου Σπάρτης. 

[ζ] Την επίβλεψη των εν γένει εργασιών για τη σύνταξη νέου, σύγχρονου Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Σπάρτης. 

[η] Την τέλεση πολιτικών γάμων. 

  1. Στην κα. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου του Δημητρίου, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών Δόμησης, Τουριστικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

[α] Οργάνωση, προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας: [i] του Τμήματος Μελετών & Κατασκευής Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας  Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος, 

[ii] του Τμήματος Συγκοινωνιών Εγκαταστάσεων & Συντήρησης Υποδομών της ίδιας Δ/νσης, [iii] του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης & Ελέγχου Κατασκευών και  

[iv] του Τμήματος Χωροταξίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Διοικητικής Υποστήριξης της  ίδιας Δ/νσης, 

[v] του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού, [vi] του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, 

οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  και εν γένει τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες κανονιστικές διατάξεις. 

[β] Τον τελικό συντονισμό της κίνησης και διάθεσης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων  του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας και  Καθαριότητας. 

[γ] Την τέλεση των πολιτικών γάμων. 

[δ] Τον τελικό συντονισμό και επίβλεψη των ενεργειών για την Εμποροπανήγυρη Μυστρά, σε  συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

  1. Στον κ. Χρήστο Κανακάκο του Θεοδώρου, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας,  Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

[α] Οργάνωση, προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας: [i] του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Απασχόλησης της Δ/νσης Προγραμματισμού &  Ανάπτυξης,  

[ii] του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, και  γενικότερα την επιμέλεια και συντονισμό των δράσεων για την Αγροτική Ανάπτυξη της  περιοχής μας και των σχέσεων του Δήμου με τον Αγροτικό κόσμο της περιοχής μας, πλην των  αρμοδιοτήτων που αφορούν τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, 

oι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  και εν γένει τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες κανονιστικές διατάξεις. 

[β] Τις αρμοδιότητες Κοιμητηρίων και Πρασίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας &  Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας Υπηρεσίας Δόμησης &  Περιβάλλοντος, όπως ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και εν  γένει τις εκάστοτε ισχύουσες κείμενες κανονιστικές διατάξεις. 

[γ] Την προώθηση βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ Δημοτικής Αρχής, δημοτικών υπηρεσιών  και Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου, και πιο συγκεκριμένα: [i] Την παρακολούθηση της  εξέλιξης των έργων και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια των Κοινοτήτων. [ii] Την  παρακολούθηση της καθημερινότητας και την επίλυση προβλημάτων των Κοινοτήτων και  οικισμών, σε συνεργασία με τους Προέδρους. Οι δράσεις που προαναφέρθηκαν θα  ασκούνται από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, εντός των ορίων του νόμου και  μετά από λήψη των αναγκαίων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Για την 

εποπτεία και τον συντονισμό τους, ο Αντιδήμαρχος θα συνεργάζεται με τον Δήμαρχο, τους  καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Κοινοτήτων. 

[δ] Την τέλεση των πολιτικών γάμων. 

  1. Στον κ. Αθανάσιο Καρλαύτη του Βασιλείου, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Προστασίας & Καθαριότητας, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

[α] Οργάνωση, προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας: [i] του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών Χωροταξίας Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος, πλην των αρμοδιοτήτων  Κοιμητηρίων και Πρασίνου, 

[ii] του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, 

[iii] του Τμήματος Καθαριότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος 

όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και εν γένει τις  εκάστοτε ισχύουσες κείμενες κανονιστικές διατάξεις. 

[β] Την τέλεση των πολιτικών γάμων. 

  1. Στον κ. Παναγιώτη Τριτάκη του Ιωάννη, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών  & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

[α] Οργάνωση, προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας: [i] της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

[ii] της Δ/νσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών,  

[iii] των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δημοτικών Ενοτήτων, 

[β] Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου. 

[γ] Τη μέριμνα, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο  των θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. 

[δ] Την τέλεση των πολιτικών γάμων 

Κεφάλαιο Ε. Αναπλήρωση Αντιδημάρχων: 

[α] Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών  Δόμησης, Τουριστικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων & Ανάπτυξης, κα Γεωργία Δεδεδήμου του Κωνσταντίνου. 

[β] Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων &  Ανάπτυξης αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών Δόμησης, Τουριστικής  Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής, κα. Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου του Δημητρίου.

[γ] Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών &  Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Προστασίας & Καθαριότητας, κ.  Αθανάσιος Καρλαύτης του Βασιλείου. 

[δ] Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής  Ανάπτυξης & Πρασίνου αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης  Αδέσποτων Ζώων, κ. Παναγιώτης Τριτάκης του Ιωάννη. 

[ε] Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Αντιδήμαρχο Προστασίας & Καθαριότητας αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου, κ.  Χρήστος Κανακάκος του Θεοδώρου. 

Προστίθεται παράγραφος – Η. Ορισμός Προέδρου & Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής &  Οικονομικής Επιτροπής 

Με την παρούσα ο Δήμαρχος ορίζει κατ’ άρθρ. 74 Ν. 3852/2010 τον Πρόεδρο και τα Μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως εξής: 

Οικονομική Επιτροπή 

[i] Ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ορίζει την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Θεμάτων &  Ανάπτυξης, κα Γεωργία Δεδεδήμου του Κωνσταντίνου. 

[ii] Ως Μέλος ορίζει τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, κ.  Παναγιώτη Τριτάκη του Ιωάννη. 

[iii] Ως Μέλος ορίζει τον Αντιδήμαρχο Προστασίας & Καθαριότητας, κ. Αθανάσιο Καρλαύτη του  Βασιλείου. 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

[i] Ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζει την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων &  Υπηρεσιών Δόμησης, Τουριστικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Πολιτικής, κα. Γεωργία Ζαχαράκη Αναστασοπούλου του Δημητρίου. 

[ii] Ως Μέλος ορίζει τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, κ.  Παναγιώτη Τριτάκη του Ιωάννη. 

[iii] Ως Μέλος ορίζει τον Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου, κ.  Χρήστο Κανακάκο του Θεοδώρου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 17382/21.09.2021 Απόφαση Δημάρχου Σπάρτης με  θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 07.11.2021 έως και 06.11.2022 – Χορήγηση  εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου» (ΑΔΑ: 9ΞΘΜΩ1Ν-60Λ).

Η παρούσα απόφαση όπως δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Λακωνικός Τύπος», αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Σπάρτης, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΔΟΥΚΑΣ

 

 

 

 

Alexandros Bougadis
Δημοσιογράφος –  Artist  Photographer 

Εκτυπώσεις Φωτογραφιών
Εκτυπώσεις σε Καμβά
Δημιουργούμε τις δικέ  σας προσωποποιημένες κούπες
Φωτογραφίες Ταυτοτήτων , Αδειών Οδήγησης λοιπών δημοσίων δελτίων
Φωτογράφηση – Βιντεοσκόπηση Γάμου – Βάπτισης – Εκδηλώσεων
Φωτογραφήσεις για πορτρέτα
Αεροφωτογράφιση  – Αεροβιντεοσκόπηση Drones
USB Stick 32GB
Cart Postal
Κορνίζες
Το κατάστημα μας βρίσκετε στην Όθωνος & Αμαλίας 59
(Χαμαρέτου γωνία) Σπάρτη
Τηλ. 6909031174
2731181250
ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Sparta Voice ακολουθήστε μας :
Facebook Sparta Voice 
twitter
Instagram 
youtube channel

Spartavoice.gr : Στην ιστοσελίδα μας παρέχεται τοποθέτηση προϊόντων από την Google , ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την προβολή αυτών των προϊόντων 

You may also like

Κοινοποίηση: