Απαγόρευση θαλασσίων μοτοποδηλάτων από το Λιμεναρχείο Γύθειο

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Ο  Λ Ι Μ Ε Ν Α Ρ Χ Η Σ  Γ Υ Θ Ε Ι Ο Υ

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 9 πργ. 2 περίπτωση η και 35 πργ. 2 περίπτωση β ́ του αριθ. 20

Γ.Κ.Λ. (Β ́444/1999) ως ισχύει. 2.Τα από 26-3-2019 Πρακτικά της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθ. 07/2019 (αριθ.

πρωτ.:2132.9/492/2019/15-3-2019) (ΑΔΑ:9ΚΥΟ4653ΠΩ-1ΤΜ) Απόφαση Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Την απαγόρευση κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθωμένων θαλασσίων μοτοποδηλάτων ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEATLE, SEA BIKE, SURF JET, JET SKI κλ.π.), κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο έτους 2019, μεταξύ των ωρών 14:00 – 17:00 στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ, τα όρια των οποίων συμπίπτουν με κατοικημένες περιοχές, όπως περιγράφονται παρακάτω:


Α. Εντός ορίων Δήμου Ανατολικής Μάνης: α. Από το Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 (περιοχή Παλαιών Σφαγείων) έως τον Κάβο του Μαυροβουνίου. β. Βαθύ, από το ξενοδοχείο  ́ ́BELLE HELLENE ́ ́ έως το κάμπινγκ  ́ ́KRONOS ́ ́ γ. Ο Όρμος Σκουταρίου. δ. Λιμένι. ε. Η παραλία Γερολιμένα. Συγκεκριμένα, από την περιοχή Γλίστρας (Ξενοδοχείο «Κυρίμαι») μέχρι την σκάλα έμπροσθεν οικίας ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ. στ. Χαλικιά Βάτα. ζ. Γυαλός περιοχή Νυφίου. η. Μάραθος περιοχή Κοκάλας. θ. Πόρτο Κάγιο.

Β. Εντός ορίων Δήμου Μονεμβασίας: α. Περιοχή Πλύτρας από το Λιμάνι της Πλύτρας μέχρι το Καραβοστάσι και Παχιά Άμμος – οικισμός Αρχαγγέλου. β. Η παραλία Κάβος περιοχής Ελαίας. γ. Η παραλία Βιανδίνη. δ. Η παραλία Λιμανάκι.

  1. Από εκδόσεως της παρούσης καταργείται η αριθ. 12/7-3-2018 Απόφαση Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ. 3.Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.-

 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ Παναγιώτης

 

You may also like

Κοινοποίηση: