Λακωνία

«Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων και Παραµονή Εκδροµέων σε Εθνικούς ∆ρυµούς, ∆άση και Ευπαθείς Περιοχές».

533{icon} {views}

         

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Τ.Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
 2. Τις διατάξεις του Π.∆. 131/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Πελοποννήσου»
 3. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 « Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»
 4. Το Ν. 4249/24-3-2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της ΓΓΠΠ κλπ» (ΦΕΚ73, τευχ. Α’)  
 5. Το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας « Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423/Β/10-4-2003).
 6. Την υπ’ αριθ. 80951/27377 (ΦΕΚ 3101/Β/2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη  

       Πελοποννήσου « Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους

          Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου»

 1. Την υπ’ αριθ. 2132/17-03-2017 Εγκύκλιο της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017».
 2. Την υπ’ αριθ. 3958/01-06-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών   (Α∆Α:6Α82465ΧΘ7-ΞΧΗ)
 3. Την υπ’ αριθ. 125101/06-06-2017 (Α∆Α: 6ΡΣΩΟΡ1Φ-84Ζ) Απόφαση του Συντονιστή  της Α∆Π∆Ε&Ι  περί εξουσιοδότησης  Περιφερειαρχών.
 4. Την αριθµ. 147172/908/09-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη περί εξουσιοδότησης των Αντιπεριφερειαρχών.
 5. Τα Πρακτικά της Συνεδρίασης  του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) στις 05-05-2017.

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  µ  ε

 

 1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχηµάτων και η παραµονή εκδροµέων στα ∆ασικά Συµπλέγµατα Πάρνωνα, Αν. Ταϋγέτου, Ζάρακα, Αναδασώσεις  Βρεσθένων και Βασιλακίου. σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου  2017 τις ηµέρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς µε δείκτη επικινδυνότητας  4 και 5. Επίσης την ίδια χρονική περίοδο και µε δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς  4 και 5 απαγορεύεται η διέλευση περιπατητών στο Φαράγγι του Οιτύλου από Ε.Ο. Αρεόπολης–Καλαµάτας µέχρι την Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας, καθώς και η διέλευση οχηµάτων στο δρόµο από Μονή ∆εκούλου προς Φαβάτου.
 1. Εξαιρούνται του µέτρου της απαγόρευσης κάτοικοι και κτηνοτρόφοι που διαµένουν ή δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένες θέσεις εντός των ανωτέρω δασικών συµπλεγµάτων καθώς και οι έχοντες ειδική άδεια του ∆ασαρχείου της περιοχής.
 1. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχηµάτων καθ’ όλο το 24ωρο στους κατωτέρω δρόµους :

∆ασικό Σύµπλεγµα Πάρνωνα

 1.  Από Καρυές προς Αγ. Πέτρο Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας    
 2.  Από Βαµβακού µέσω του δάσους προς Αγ. Πέτρο, προς  καταφύγιο  Ε.Ο.Σ., προς Καστάνιτσα, προς Πολύδροσο,  προς Αγριάνους και προς    Καλλιθέα.
 3.  Από καταφύγιο ∆ασαρχείου Σπάρτης προς Αγ. Βασίλειο,  Πλατανάκι, Παλαιοχώρι και Κοσµά.
 4.  Από Πολύδροσο µέσω θέσης « Ψητό » προς Κοσµά.    
 5.  Από Βασαρά προς   Βέροια – Πολύδροσο – Μονή Αγ.   Αναργύρων.

∆ασικό Σύµπλεγµα Αν. Ταϋγέτου

 1.  Από Μυστρά προς Ταϋγέτη µέχρι Κατασκηνώσεις.
 2.  Από Ανώγεια προς Σωτήρα, Σοχά, Αναβρυτή – Αγ.       Ιωάννη.
 3.  Από Παλαιοπαναγιά προς θέση « Μαγγανιάρη » µέχρι       τη θέση « Βάρδα » και καταφύγιο Ταϋγέτου.
 4.  Από Ξηροκάµπι µέχρι Κουµουστά.
 5.  Από Γοράνους µέχρι Μονή Γόλας.

 

4. Από την προηγουµένη όταν δηµοσιοποιείται ο ηµερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στην ιστοσελίδα  της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) , παρουσιάζει και τις περιοχές που θα εφαρµόζεται  η απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων, εκδροµέων στις οποίες εκτιµάται κατάσταση κινδύνου 4(πολύ υψηλή) και 5(κατάσταση συναγερµού).

 ∆ελτίο Τύπου θα εκδίδεται από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη,  από την  προηγουµένη, για την ενηµέρωση του κοινού το οποίο θα αποστέλλεται και στις

Υπηρεσίες µέσω τηλεοµοιοτυπίας  (Fax).

Παρακαλούµε τους αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύµφωνα µε την αρµοδιότητά τους για τη σήµανση και τον έλεγχο των προαναφερθέντων περιοχών, καθώς και την ενηµέρωση των κατοίκων.   

5. Οι παραβάτες  διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
Ενηµερώνουµε τους πολίτες της Λακωνίας ότι καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου θα διενεργούνται έλεγχοι από εξουσιοδοτηµένα όργανα και τους καλούµε να συνδράµουν το έργο και την προσπάθεια των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων, ώστε η αντιπυρική περίοδος να στεφθεί από επιτυχία.

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                                                                                                           Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ

 

   

 

 

 

      Παρακαλούµε τους αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύµφωνα µε την αρµοδιότητά τους για τη σήµανση και τον έλεγχο των προαναφερθέντων περιοχών, καθώς και την ενηµέρωση των κατοίκων.   

    

 1. Οι παραβάτες  διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Ενηµερώνουµε τους πολίτες της Λακωνίας ότι καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου θα διενεργούνται έλεγχοι από εξουσιοδοτηµένα όργανα και τους καλούµε να συνδράµουν το έργο και την προσπάθεια των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων, ώστε η αντιπυρική περίοδος να στεφθεί από επιτυχία.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

   

                                                                       

                                                                                                                                                                            

              Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ

         

You may also like

Κοινοποίηση: