Απογραφή όλων των αρρένων από την Στρατολογική υπηρεσία που γεννήθηκαν το 2002

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

  1. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση όλων των αρρένων, που γεννήθηκαν το έτος 2002 , προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέχρι 01 Απρ. 2020
  1.   Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, σε οποιαδήποτε  Στρατολογική Υπηρεσία είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή και σε αρμόδια Προξενική Αρχή για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό. 
  1.   Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους ννα προσκομίζουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα) :

α.    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
β.   Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
γ.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr  
δ.    Γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).
ε.    Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (εφόσον διαθέτουν).

  1.   Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.  

  

         

Φωτογράφηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  spartavoice.gr

                                                                                              

You may also like

Κοινοποίηση: