Αποτελέσματα πρόσληψης Δ. Σπάρτης 10 ατόμων

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 10 ατόμων – Αποτελέσματα

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 8504/2-7-2020  – ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Σπάρτης ακολουθούν οι Πίνακες που αφορούν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης: 

  1. Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων,  για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για τις θέσεις: 1)  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, με κωδικό θέσης 101 και 2) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με κωδικό θέσης 102. Πατήστε εδώ.
  2. Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων  για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης,   για την ειδικότητα  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου , με κωδικό θέσης 101. Πατήστε εδώ.
  3. Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης,   για την ειδικότητα  ΥΕ Εργατών καθαριότητας , με κωδικό θέσης 102. Πατήστε εδώ.
  4. Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για την ειδικότητα  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, με κωδικό θέσης 101. Πατήστε εδώ.
  5. Πίνακας Απορριπτέων Υποψηφίων για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για την ειδικότητα  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας , με κωδικό θέσης 102. Πατήστε εδώ.
  6. Πίνακας Προσληφθέντων Υποψηφίων για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για την ειδικότητα  ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου , με κωδικό θέσης 101. Πατήστε εδώ.
  7. Πίνακας Προσληφθέντων Υποψηφίων για την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπάρτης, για την ειδικότητα  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας , με κωδικό θέσης 102. Πατήστε εδώ.

 

You may also like

Κοινοποίηση: