Λακωνία

Από Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται η ηλεκτρονική καταγραφή χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται πως, από 18 Σεπτεμβρίου 2017 οπότε θα έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα διενεργείται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή, σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ( κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων) θα πρέπει να γνωρίζουν:

  1. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αποτελεί έγγραφη γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητα της χρήσης του.
  2. Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις και αφορά όλες σχεδόν τις καλλιέργειες. Εξαίρεση αποτελούν τα δασικά και ανθοκομικά είδη, τα αρωματικά φυτά καθώς και καλλιέργειες ήσσονος σημασίας. Για τις εξαιρέσεις αυτές ισχύει η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  3. Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου εκδίδεται από Επιστήμονα που πληροί τις προϋποθέσεις και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.
  4. Στη συνταγή εκτός της συνιστώμενης δραστικής ουσίας και του προτεινόμενου σκευάσματος φαρμάκου αναγράφονται οι δόσεις καθώς και ο χρόνος επέμβασης προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
  5. Η συνταγή ισχύει για οποιοδήποτε άλλο σκεύασμα της ίδιας δραστικής ουσίας, περιεκτικότητας και μορφής υπό την προϋπόθεση ότι δεν φέρει πιο επιβαρυντικό σύμβολο κινδύνου στην ετικέτα του (εικονόγραμμα) και ότι η συγκεκριμένη χρήση περιλαμβάνεται στην έγκριση του.
  6. Η συνταγή εκδίδεται σε τόσα αντίγραφα όσα ακριβώς χρειάζονται προκειμένου να διατηρείται ένα αντίγραφο από τον εκδότη, τον χρήστη (3ετής υποχρέωση διατήρησης στο αρχείο από την ημερομηνία έκδοσης της) και από το κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

      Όσον αφορά το Νομικό πλαίσιο, τα παραπάνω ορίζονται αναλυτικά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9497/104760/20-08-2014 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄2310) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 8670/83089/01-08-2017 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄2724) και ισχύει μέχρι σήμερα.

      Περισσότερες πληροφορίες  με σκοπό την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου δίνονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:
minagric.gr

                              -H-

 Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας
                    Αδ. Τζανετέα

You may also like

Κοινοποίηση: