Τριμελές επιτροπή για την σύσταση Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Λακωνίας.

325{icon} {views}

Δημόσια κλήρωση για να αναδειχθεί τριμελής επιτροπή με τους αναπληρωτές της για τον Ελέγχου Δρομολογίων και παρακολούθησης τήρησης των όρων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών ετήσιας θητείας της Π.Ε Λακωνίας.

Σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» και του άρθρου 221 του Ν. 4412 ΦΕΚ 147/Α/2016 «Περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» ανακοινώνουμε ότι στις 06/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο της προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε Λακωνίας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση με χρήση κλήρων, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας,  στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού παρουσία των υπαλλήλων της Δ/νσης

 

  1. Κας Δογατζή Παναγιώτας, αναπληρώτριας προϊσταμένης Δ/νσης
  2. Κας Ανδρεάκου Παναγιωτίτσας, υπαλλήλου Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
  3. Κας Λιναρδάκου Ζαχαρούλας, υπαλλήλου Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

 

προκειμένου να αναδειχθεί τριμελής επιτροπή με τους αναπληρωτές της για τον Ελέγχου Δρομολογίων και παρακολούθησης τήρησης των όρων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών ετήσιας θητείας της Π.Ε Λακωνίας.

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΟΓΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

You may also like

Κοινοποίηση: