Λακωνία

Διαγωνισμός για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών στην Π.Ε Λακωνίας

 

Η  Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, διακηρύσσει  ότι θα διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας», ποσού των 66.888,83 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.193,66 €,  ΦΠΑ: 7.695,17 €), με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 43611/5911/5-3-2019 έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19PROC0045610322019-03-05 και στο Διαύγεια με ΑΔΑ 6ΦΓ97Λ1-4ΑΜ.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30

Πληροφορίες παρέχονται στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας  Τ.Κ. 23100 στο 2ο χλμ Εθνικής Οδού  Σπάρτης Γυθείου, από το Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Λακωνίας στο τηλέφωνο 2731363184 και από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας στο τηλέφωνο  2731363328.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΖΑΝΕΤΕΑ

 

Ο καλύτερος τρόπος προβολής της επιχείρηση σας

 

Συνεχής  ενημέρωση μέσα από www.spartavoice.gr.

Ακολουθήστε μας και  στις σελίδες μας  Sparta Voice.gr oficcial page   &  LAKONIA GREECE  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας,   twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα

You may also like

Κοινοποίηση: