Διαγωνισμός του Δ. Σπάρτης για το έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης του «Ξενία»

359{icon} {views}

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την κατασκευή του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 2.258.064,52€ (πλέον Φ.Π.Α.), CPV:45212350-4 [Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον].

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.800.000,00€ και αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών: 1.661.809,41€
ΓΕ & ΟΕ: 299.125,69 €
Απρόβλεπτα: 294.140,27 €
Πρόβλεψη αναθεώρησης: 2.989,15 €
ΦΠΑ 24%: 541.935,48 €

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Δ/νση: Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, Σπάρτη, ΤΚ 23100
Τηλ.: 2731363359
Telefax: 2731363371
E-mail: texniki@1504.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Βαρζακάκος Κωνσταντίνος

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 16/10/2018 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 17:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης, www.sparti.gov.gr.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και είναι εγγεγραμμένα σε επίσημους καταλόγους σε τάξη αντίστοιχη της 2ης τάξης και άνω και σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και είναι εγγεγραμμένα σε επίσημους καταλόγους σε τάξη αντίστοιχη της 2ης τάξης και άνω, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 45.161,29 € που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σπάρτης, με ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών, ήτοι με ισχύ μέχρι 15/06/2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά (7) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με Κωδικό MIS 5001267,
(ποσό 2.000.000,00€) και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ προερχόμενους από ΤΠΔ (800.000,00€).

8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο και επίσης δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πεντακόσιες πενήντα (550) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016).

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης.

 

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στις σελίδες μας  Sparta Voice.gr oficcial page   
&  LAKONIA GREECE  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

 

You may also like

Κοινοποίηση: