Διορίστηκε Νέα διοικήτρια στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας στη  Σπάρτη, «επιστρέφει» ως διοικήτρια η Εύη Παπαγεωργίου , η οποία είναι η  σύζυγος του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου.

 

 

 

Διορισμός της Παπαγεωργίου Ευδοξίας ως Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 68, 69, 70 και 119 παρ. 2 του ν. 4622/ 2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), β) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81), όπως ισχύει, γ) του άρθρου 77 παρ. 5, του άρθρου 80 παρ. 1 και 5 και του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει, δ) του άρθρου τρίτου του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπ. Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 25), ε) του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου: «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), στ) του άρθρου 74 παρ. 5 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄85) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236), ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει, η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), ι) της υπ’ αρ. 50713/11-8-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3360). 2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 14343/3-3-2020 (ΑΣΕΠ 6) Πρόσκληση του Υπουργού Υγείας σχετικά με εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. 2986 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 647/19.08.2020 3. Τα πρακτικά των 3/28-5-2020, και 4/29-6-2020 Συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών. 4. Το από 28-7-2020 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού. 5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 48581/30-7-2020 προβλεπόμενη από την παρ. 5, άρθρο 24 του ν. 4270/2014 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 6. Το υπ’ αρ. 10095/13-8-2020 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας, αποφασίζουμε:


Διορίζουμε την ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΜ 339934 , πτυχιούχο της Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας» και μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ως Διοικήτρια στο Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΚΩΝΙΑΣ, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο, με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4052/2012. (Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 3164/12-8- 2020). (Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2998637014/13-8-2020).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ο Υφυπουργός  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: