Λακωνία

Δ. Μονεμβασιάς – Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

 

 

Με θητεία από 1η Νοεμβρίου 2021 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου , ο Δήμαρχος Μονεμβασίας, με την αριθμ. 15648/29-10-2021 απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Μολάων και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ε) Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, στ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μολάων.

2. Τον κ. Χριστάκο Σταύρο έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα της Μονεμβασίας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Την παρακολούθηση και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα των Εσόδων του
Δήμου, β) Διαχείρισης απορριμμάτων, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας, δ) Τη μέριμνα για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

3. Τον κ. Πετράκη Χρήστο έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, β) Καθαριότητας, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δ.Ε. Βοιών, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών.

4. Τον κ. Τραϊφόρο Παναγιώτη έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ζάρακα και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Ζωικής Παραγωγής, β) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα.

5. Τον κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Βοιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Αλιείας.

6. Τον κ. Σουρλά Ιωάννη άμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα του Ασωπού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Πολιτικής Προστασίας, β) Καθαριότητας-Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Αγροτικής Παραγωγής, δ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης χώρων ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού.

7. Τον κ. Παπαδάκη Πιερρή έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης σε ολόκληρο το Δήμο και του μεταβιβάζει την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό της καλής λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλιοστασίων και δεξαμενών, εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα συνεπικουρούν τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδάκη Πιερρή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Β. Σε όλους τους κατά τόπον Αντιδημάρχους, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων.

Γ. Όλοι οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι προβαίνουν στη θεώρηση αντιγράφων των προσερχομένων στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα, πολιτών. Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες – Ληξιαρχεία που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

Δ. Απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, ως ορίζει το άρθρο 61 παρ. 3 του Ν.3852/2010 για θέματα αρμοδιοτήτων τους.

Ε. Στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:
– Να υπογράφει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

ΣΤ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:
Του Αντιδημάρχου κ. Μαυρομιχάλη Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.
– Του Αντιδημάρχου κ. Σουρλά Ιωάννη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.
– Του Αντιδημάρχου κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.
– Του Αντιδημάρχου κ. Τραϊοφόρου Παναγιώτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
– Του Αντιδημάρχου κ. Χριστάκου Σταύρου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί:
Από 01/11/2021 έως 30/11/2022 ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 

 Studio Photography Sparti Alexandros Bougadis

Εκτυπώσεις Φωτογραφιών και από Κινητά Τηλέφωνα

Φωτογράφηση – Βιντεογράφηση : Γάμων , Βαπτίσεων , Εκδηλώσεων

 Φωτογραφίες Ταυτοτήτων – Αδειών Οδήγησης – Λοιπών Δελτίων 
Ειδικές τιμές σε μαθητές – φοιτητές – ανέργους και συλλόγους

Τηλ. 2731402655 – 6909031174

 

 

Sparta Voice ακολουθήστε μας :
Facebook Sparta Voice 
youtube channel
Instagram 
twitter

You may also like

Κοινοποίηση: