Επιθεώρηση ψεκαστικών συγκροτημάτων με μέσο εφαρμογής τον αυλό που δυναμοδοτούνται από ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα.

597{icon} {views}

 

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνεται γνωστό ότι:

  • Εκδόθηκε το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε8 1047/29814/15-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, Τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με του ψεκαστήρες αυλού και το πεδίο εφαρμογής της απόφασης για το Σύστημα Επιθεώρησης ΕΕΓΦ και τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης» Στο εν λόγω Διευκρινιστικό Έγγραφο αποσαφηνίζεται ότι οι ψεκαστήρες αυλού που δυναμοδοτούνται από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα είχαν και έχουν την υποχρέωση επιθεώρησής τους για μία φορά μέχρι τις 26-11-2016.
  • Στο Νομό μας έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί ένας Σταθμός Τεχνικής Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΘ) για τον έλεγχο των ψεκαστικών συγκροτημάτων.
  • Μετά την 26 Νοεμβρίου 2016 απαγορεύεται η χρήση ψεκαστικού μηχανήματος δυναμοδοτούμενου από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα  χωρίς να έχει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας και η χρήση του επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 10α της αριθ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (ΦΕΚ 671 Β΄) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Ε8 2010/50687/26-4-2016 (ΦΕΚ 1323 Β΄) Υ.Α. Επιβολή προστίμου από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή στο τηλέφωνο 2731363323, ή στον ΣΤΕΕΕΓΦ του Νομού μας.

 

        Μ.Ε.Α.

Η Προϊσταμένη

Β. ΘΕΟΧΑΡΆΚΟΥ

 

You may also like

Κοινοποίηση: