Λακωνία

Θετική εξέλιξη από το Υπουργείο Υποδομών οι προκαταρτικές μελέτες για την παράκαμψη Σκάλας & Βλαχιώτη με την κατασκευή νέας γέφυρας του Ευρώτα

450{icon} {views}

Δωρεά Προκαταρκτικών Μελετών για τη παράκαμψη των οικισμών  Σκάλας και Βλαχιώτη της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και τη κατασκευή νέας Γέφυρας του ποταμού Ευρώτα, στην υπόψη περιοχή.

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την εκπόνηση των προκαταρκτικών Μελετών, από την Κ/ΞΙΑ ΜΟΡΕΑΣ προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγµα, προκειµένου αυτές να χρησιµοποιηθούν για την δηµοπράτηση ως ∆ηµόσιων Έργων της παράκαµψης των οικισµών Σκάλας και Βλαχιώτη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και της κατασκευής νέας Γέφυρας του ποταµού Ευρώτα στην υπόψη περιοχή.
2. Ορίζουµε ως Προϊσταµένη Αρχή την ΕΥ∆Ε / ΚΣΕΣΠ και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το τµήµα Β΄ αυτής.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αθήνα, 18 – 06 – 2018
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΕΥ∆Ε / KΣΕΣΠ
Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων
Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων µε Σύµβαση Παραχώρησης
ΤΜΗΜΑ Β:
Τµήµα Κατασκευής Έργων Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελλάδος

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΡΓΟ: Σύµβαση Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και
Εκµετάλλευση του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο –
Σπάρτη» που κυρώθηκε µε τον Νόµο 3559/2007, τροποποιήθηκε µε τους Ν. 4354/2015,
Ν. 4368/2016 και ισχύει.
ΘΕΜΑ: ∆ωρεά Προκαταρκτικών Μελετών για τη παράκαµψη των οικισµών Σκάλας και Βλαχιώτη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και τη κατασκευή νέας Γέφυρας του ποταµού Ευρώτα, στην
υπόψη περιοχή.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 98/22-04-2005 τεύχος Α΄) «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4320 / 2015 (Φ.Ε.Κ.
δηµοσίευσης 29/19-03-2015 τεύχος Α΄) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων της ανθρωπιστικής κρίσης, την
οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ισχύει.
2. Του άρθρου 3 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 70/2015 (Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 114/22-09-2015 τεύχος Α΄) περί της
ανασύστασης του Υπουργείου, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων.
3. Του άρθρου 4 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 123/2016 (Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 208/04-11-2016 τεύχος Α΄) περί της
µετονοµασίας του Υπουργείου, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων σε Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.
4. Του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 125 / 2016 (Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 210/05-11-2016 τεύχος Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 123/2017 (Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 151/12-10-2017 τεύχος Α΄) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών, και Μεταφορών» και ειδικότερα το άρθρο 56 µε το οποίο συστήθηκε και διαρθρώθηκε
σε επιµέρους τµήµατα η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων (ΕΥ∆Ε) για την κατασκευή Συγκοινωνιακών Έργων µε Σύµβαση Παραχώρησης.
6. Της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µε αριθ.
∆16α/04/773/29-11-1990 (Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 746/30-11-1990 τεύχος Β΄) περί «Εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
7. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 112/13-07-2010 τεύχος Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν. 3559/2007 (Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 102/14-05-2007 τεύχος Α΄) µε τον οποίο κυρώθηκε η από 31-01-2007
Σύµβαση Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη». µεταξύ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του Παραχωρησιούχου µε την επωνυµία «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.».
9. Της από 12-12-2015 Συµφωνίας Τροποποίησης ∆ιατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου όπως αυτή κυρώθηκε από τη Βουλή µε τον συνδυασµό των άρθρων 43 του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 176/16-12- 2015 τεύχος Α΄) και 94 του Ν. 4368/2016 (Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης 21/21-02-2016 τεύχος Α΄).

Αφού λάβαµε υπόψη:
1. Τον Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄/22-2-2005) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων, εκπόνηση
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4014/2011, µε το οποίο προστίθεται άρθρο 2 Α µετά το άρθρο 2 στον Ν.
3316/2005 και αφορά στη ∆ωρεά Μελετών σε φορείς του ∆ηµοσίου.
3. Τα σχετικά µε τις εν θέµατι εργασίες, αιτήµατα Φορέων και Πολιτών.
Και επειδή:
Σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4014/2011, µε το οποίο προστίθεται άρθρο 2 Α µετά το άρθρο 2 στον Ν.
3316/2005 προβλέπεται ότι: «µε απόφαση του αρµόδιου υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρµόδιας αρχής, µπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση µελέτης ή µέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγµα σε φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου φορέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η µελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ µέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της µελέτης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την εκπόνηση των προκαταρκτικών Μελετών, από την Κ/ΞΙΑ ΜΟΡΕΑΣ προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγµα, προκειµένου αυτές να χρησιµοποιηθούν για την δηµοπράτηση ως ∆ηµόσιων
Έργων της παράκαµψης των οικισµών Σκάλας και Βλαχιώτη της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και της κατασκευής νέας Γέφυρας του ποταµού Ευρώτα στην υπόψη περιοχή.
2. Ορίζουµε ως Προϊσταµένη Αρχή την ΕΥ∆Ε / ΚΣΕΣΠ και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το τµήµα Β΄ αυτής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υποδοµών
3. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδοµών
4. Παραχωρησιούχος ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
5. Κοινοπραξία ΜΟΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
1. ΕΥ∆Ε / KΣΕΣΠ Ο Προϊστάµενος ΠΡΟ-ΥΠ
2. Φ4
3. Χρονολογικό Αρχείο / Β
4. Αναστάσιος Τράκος
5. Χρήστος Κουτσούρης
6. Αικατερίνη Σιαφάκα Α. Παναγιωτόπουλος
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε Α

 

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στη σελίδα   μας  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

You may also like

Κοινοποίηση: