Μετανάστες στα ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Ðñüóöõãåò áðü ôç Óõñßá öôÜíïõí óôï ëéìÜíé ôçò Ìõôçëßíçò óôï íçóß ôçò ËÝóâï ðñïåäñ÷üìåíïé áðü ôçí Ôïõñêßá, ÔåôÜñôç 9 Óåðôåìâñßïõ 2015. ÁñêåôÝò åêáôïíôÜäåò ðñüóöõãåò áðü åìðüëåìåò ÷þñåò êáé ïéêïíïìéêïß ìåôáíÜóôåò öôÜíïõí óå áðïìáêñõóìÝíá ðáñÜëéá ôïõ íçóéïý êáèçìåñéíÜ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Μετανάστες εντοπίστηκαν στα Βορειοανατολικά των Αντικυθήρων στην περιοχή του Ξηροποτάμου οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Νεάπολη του Δήμου Μονεμβασίας.

Στο Δημοτικό σχολείο φιλοξενούνται 65 άτομα άνω των 15 ετών όπου τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από τον Δήμο και το φιλόπτωχο της ενορίας της Νεάπολης.

Οι Αρχές αφού κάνουν τις σχετικές διαδικασίες καταγραφής θα μεταφέρουν τους πρόσφυγες σε κέντρα προσφύγων.

Έρευνες διεξάγονται στην γύρο περιοχή της Νεάπολης έως τα Κύθηρα για ιστιοφόρο σκάφος που ζήτησε βοήθεια το βράδυ της Δευτέρας 31/10/2016 το οποίο μετέφερε μετανάστες.

 

 

 

 

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: