Με απευθείας ανάθεση από το Ν.Π.Π.Π Δ. Σπάρτης το ποσό 2.480,00 σε φωτογράφο από την Τρίπολη…

 

Στην Διαύγεια ανακοινώθηκε από το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος η φωτογραφική κάλυψη αλλά και βιντεοσκόπηση όχι σε Σπαρτιάτη Φωτογράφο αλλά της Τρίπολης , και ρωτάμε
A) στην Σπάρτη και γενικότερα στην Λακωνία δεν υπάρχουν  φωτογράφοι επαγγελματίες;
B) γιατί απευθείας ανάθεση; 

Ο Δήμος Σπάρτης και το Ν.Π.Π.Π θα έπρεπε να είχαν βγάλει ανακοίνωση και να δινόταν σε επαγγελματία κατά προτεραιότητα που ανήκει στον Δήμο Σπάρτης. 

 

Η Ανακοίνωση από το Διαύγεια. 

Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 τουάρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Τις διατάξεις των άρθρων 240-242 του Ν. 3463/2006.
6) Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας ζωντανή μετάδοση και βιντεοσκόπηση του
αγώνα δρόμου Σπάρτη-Θερμοπύλες στις 28-31/8/2020 (1. Την ζωντανή μετάδοση την
Παρασκευή 28 Αυγούστου της εκκίνησης των αθλητών από το άγαλμα του Λεωνίδα με
τερματισμό τις Θερμοπύλες, 2. Την ζωντανή μετάδοση της διέλευσης των αθλητών το
Σάββατο 29 Αυγούστου από ιστορικές πόλεις που θα περάσουν, 3. Την ζωντανή μετάδοση του τερματισμού των αθλητών την Κυριακή 30 Αυγούστου στο άγαλμα του Λεωνίδα στις
Θερμοπύλες, 4. Την προβολή 5λεπτου video την Δευτέρα 31 Αυγούστου με όλη την διαδρομή των αθλητών Σπάρτη – Θερμοπύλες, 5. Την παράδοση DVD για το αρχείο του Νομικού Προσώπου όλων των εκδηλώσεων, 6. Την παράδοση φωτογραφικού υλικού για το αρχείο του Νομικού Προσώπου αλλά και για δημοσιεύσεις. Επίσης το υλικό βίντεο και Live μεταδόσεων θα είναι στη διαθεση όλων των Λακωνικών ΜΜΕ αλλά και πανελλαδικών. Ζωντανές συνδέσεις αλλά βίντεο ρεπορτάζ θα προβληθούν στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς των Περιφερειών Πελοπονήσσου IONIAN channel και Στερεάς Ελλάδας Star κεντρικής Ελλάδας).
7) Την υπ΄ αρίθμ. 25/2020 απόφαση του Δ/Σ όπου εξειδικεύτηκε η πίστωση και εγκρίθηκε η δαπάνη.
8) Την από 24/8/2020 Τεχνική Περιγραφή.
9) Την πρόσκληση της Προέδρου προς τον οικονομικό φορέα, περί υποβολής προσφοράς.
10)Την υποβληθείσα προσφορά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας ζωντανή μετάδοση και βιντεοσκόπηση του αγώνα δρόμου Σπάρτη-Θερμοπύλες στις 28-31/8/2020 (1. Την ζωντανή μετάδοση την Παρασκευή 28 Αυγούστου της εκκίνησης των αθλητών από το άγαλμα του Λεωνίδα με τερματισμό τις Θερμοπύλες, 2.Την ζωντανή μετάδοση της διέλευσης των αθλητών το Σάββατο 29 Αυγούστου από ιστορικές πόλεις που θα περάσουν, 3. Την ζωντανή μετάδοση του τερματισμού των αθλητών την Κυριακή 30 Αυγούστου στο άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, 4. Την προβολή 5λεπτου video την Δευτέρα 31 Αυγούστου με όλη την διαδρομή των αθλητών Σπάρτη – Θερμοπύλες, 5. Την παράδοση DVD για το αρχείο του Νομικού Προσώπου όλων των εκδηλώσεων, 6. Την παράδοση φωτογραφικού υλικού για το αρχείο του Νομικού Προσώπου αλλά και για δημοσιεύσεις. Επίσης το υλικό βίντεο και Live μεταδόσεων θα είναι στη διάθεση όλων των Λακωνικών ΜΜΕ αλλά και πανελλαδικών.
Ζωντανές συνδέσεις αλλά βίντεο ρεπορτάζ θα προβληθούν στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς των Περιφερειών Πελοπονήσσου IONIAN channel και Στερεάς Ελλάδας Star κεντρικής Ελλάδας),, με απευθείας ανάθεση.
Β. Εγκρίνουμε την από 24/8/2020 Τεχνική Περιγραφή.

2
Γ. Αναθέτουμε την παροχή της υπηρεσίας ζωντανή μετάδοση και βιντεοσκόπηση του αγώναδρόμου Σπάρτη-Θερμοπύλες στις 28-31/8/2020 (1. Την ζωντανή μετάδοση την Παρασκευή 28Αυγούστου της εκκίνησης των αθλητών από το άγαλμα του Λεωνίδα με τερματισμό τις Θερμοπύλες, 2.
Την ζωντανή μετάδοση της διέλευσης των αθλητών το Σάββατο 29 Αυγούστου από ιστορικές πόλεις που θα περάσουν, 3. Την ζωντανή μετάδοση του τερματισμού των αθλητών την Κυριακή 30 Αυγούστου στο άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, 4. Την προβολή 5λεπτου video την Δευτέρα 31 Αυγούστου με όλη την διαδρομή των αθλητών Σπάρτη – Θερμοπύλες, 5. Την παράδοση DVD για το αρχείο του Νομικού Προσώπου όλων των εκδηλώσεων, 6. Την παράδοση φωτογραφικού υλικού για το αρχείο του Νομικού Προσώπου αλλά και για δημοσιεύσεις. Επίσης το υλικό βίντεο και Live μεταδόσεων θα είναι στη διαθεση όλων των Λακωνικών ΜΜΕ αλλά και πανελλαδικών.
Ζωντανές συνδέσεις αλλά βίντεο ρεπορτάζ θα προβληθούν στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς των Περιφερειών Πελοπονήσσου IONIAN channel και Στερεάς Ελλάδας Star κεντρικής Ελλάδας), στον ΚΟΥΤΣΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΕΝΕΝΤΥ 38-40 ΤΡΙΠΟΛΗ, ΑΦΜ 074903781, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, αντί συνολικού ποσού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, του προϋπολογισμού εξόδων του τρέχοντος έτους στον οποίο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, και η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6471.029 με τίτλο «Έξοδα υλοποίησης προγραμμάτων – εκδηλώσεων» και για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: