Λακωνία

Παράκληση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Τατούλη για την ανάκληση του κ.Γιαννακόπουλου.

ÍÁÕÐËÉÏ- ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò ÄéáìåóïãåéáêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò ÄéÜóêåøçò ÐáñÜêôéùí Ðåñéöåñåéáêþí Ðåñéï÷þí ôçò Åõñþðçò (CRPM).Ïìéëßåò êáëùóïñßóìáôïò áðü ôïí êï ÐÝôñï Ôáôïýëç , ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÐåëïðïííÞóïõ, ôïí êï ÁíáóôÜóéï ×åéâéäüðïõëï , ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Áñãïëßäáò, Ïìéëßá áðü ôçí êá Gunn Marit Helgesen , Á ' Áíôéðñüåäñï ôçò CPMR êáé ÐåñéöåñåéáêÞ Óýìâïõëï Telemark Fylkeskommune, êáé áðü ôïí êï Ãéþñãï ÁëåîÜêç , Áíôéðñüåäñï ôçò CPMR êáé ÅíôåôáëìÝíï Óýìâïõëï Äéåèíþí êáé Åõñùðáúêþí Ó÷Ýóåùí ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò . Óêïðüò ôçò óýóêåøçò, Ýãêñéóç ôùí óõìðåñáóìÜôùí ôçò ïëïìÝëåéáò óôï Ume a êáé åéóáãùãÞ óôçí ãåùðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç óôç Ìåóüãåéï áðü ôïí êï Michel Vauzelle , Ðñüåäñï ôçò ÄéáìåóïãåéáêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Ðñïâçãêßáò - ¶ëðåùí - Êõáí// Óôç öùôïãñáößá ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò ÐåëïðïííÞóïõ ÐÝôñïò Ôáôïýëçò.(Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Έπειτα από την ανακοίνωση της Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ η οποία αναφέρει την αποχώρηση του κ. Γιαννακόπουλυ από τα δρώμενα της  Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ ο κ. Τατούλης  παρακαλεί να ανακαλέσει την απόφαση του.

«Η πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να αποχωρήσει από τα διοικητικά δρώμενα της ΑΕ Σπάρτης, αν μη τι άλλο, αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον αθλητισμό της Λακωνίας και της Πελοποννήσου.

Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να στηριχθούν από όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, καθώς μέσα από την παρουσία της ΑΕΣ, μόνο κέρδη υπάρχουν για την ανάπτυξη της Σπάρτης, της Λακωνίας και της Πελοποννήσου.

Αν επιμείνει στην απόφαση του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα είναι ένα σοβαρό πλήγμα, καθώς εκτός της ανάπτυξης, το Λακωνικό ποδόσφαιρο βρήκε έναν σοβαρό «πρεσβευτή» στις υψηλές εθνικές κατηγορίες ποδοσφαίρου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπαρίσταται στην προσπάθεια που κάνει η ΑΕ Σπάρτης και καλεί τον Λακωνικό κόσμο να αγκαλιάσει την ομάδα, ενώ παράλληλα θέλω να καλέσω σε προσωπικό επίπεδο το φίλο Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακαλέσει την απόφαση του αυτή»

You may also like

Κοινοποίηση: