Προκήρυξη θέσεων για Μεταπτυχιακό στο Ινστιτούτο Έρ. Βυζαντινού Πολιτισμού Μυστρά.

573{icon} {views}

      


ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ”ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3180 B΄/02-08-2018).

Οι υποψήφιοι  οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (υπόδειγμα συνημμένο)
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Τα πτυχία Ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2 (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας.  Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 9/8/2018 έως και 5/10/2018 στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (Μυστράς, 23100, τηλ. 27310-28833, 6972-690437, 6932-305407, e-mail: inevyp@uop.gr, pmsbyzantinoskosmos@gmail.com. Ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-13:00) ή να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο έως και την 5/10/2018

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (ανακοινώσεις μεταπτυχιακών), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. ( http://inevyp.kalamata.uop.gr) στην ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2019».

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι  Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας:

α) του βαθμού πτυχίου και του βαθμού επιτυχίας στα τρία (3) συναφέστερα με το ΠΜΣ μαθήματα, τα οποία θα ορισθούν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ως εξής: 15% για τον βαθμό του πτυχίου και από 5% για τη βαθμολογία σε κάθε ένα από τα τρία συναφέστερα μαθήματα. β) Την παρουσία του υποψηφίου στη συνέντευξη (20%). γ) Προηγούμενη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία (20%). δ) Την επαρκή γνώση κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (20%). ε) Ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (5%) και στ) τις συστατικές επιστολές (5%).

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης συνολικού ύψους 2.100 ευρώ (700,00 ευρώ ανά εξάμηνο, καταβλητέο στην αρχή κάθε εξαμήνου). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο ΠΜΣ όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλο ΠΜΣ.

Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας (www.phil.uop.gr) και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. (http://inevyp.kalamata.uop.gr).

Ο πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στους χώρους ανακοινώσεων και τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος Φιλολογίας και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.  

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Βασίλειος Λ. Κωνσταντινόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

«Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό»

Αριθμός πρωτοκόλλου:* *Συμπληρώνεται από το Π.Μ.Σ.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό»

                                                            

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Προσωπικά Στοιχεία Υποψηφίου: Σας δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό».
Επώνυμο:________________________________
Όνομα:__________________________________
Πατρώνυμο:______________________________
Ημερομηνία Γέννησης:_____________________
Τόπος Γέννησης:__________________________
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:________________
Στοιχεία Επικοινωνίας: Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά (βάσει της προκήρυξης):

 

 (Σημειώνεται με Χ)

Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: ______________
 1. Αντίγραφο Πτυχίου.     
________________________________________

Πόλη/ Τόπος:_____________________________ Τ.Κ.:____________________________________ Τηλέφωνο:_______________________________ Τηλεομοιότυπο:___________________________ Ηλεκτρονική Διεύθυνση:____________________

 1. πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 1. Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας.
Τίτλος Σπουδών:
 1. Δύο συστατικές επιστολές σύμφωνα με την προκήρυξη.
 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
Α.Ε.Ι.:___________________________________
Σχολή:___________________________________
 1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
Τμήμα:__________________________________
 1. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή πρακτικά συνεδρίων, αντίγραφα συγγραφικού έργου, αν υπάρχουν.
Βαθμός Πτυχίου:___________________________
 1. κάθε έργο ή δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό», αν υπάρχουν.
Μυστράς,   …. /….. /   2018
(αν το πτυχίο είναι από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής πρέπει να συνυποβληθεί

πιστοποιητικό ισοτιμίας και  αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Ο/Η Αιτών/ούσα

Διεύθυνση: Μυστράς Λακωνίας, Τ.Κ. 23100,

Τηλέφωνο: 27310-28833, www.inevyp.gr, http://inevyp.kalamata.uop.gr

 

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στη σελίδα   μας  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα

You may also like

Κοινοποίηση: