Προσωρινές Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας στο κέντρο της Σπάρτης Σάββατο 23-06

475{icon} {views}

 

Ανακοίνωση από την Αστυνομική Διεύθυσνη Λακωνίας. 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάσεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 231 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/8-8-2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.3542/2007, όπου αναφέρει ότι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις μπορούν να παίρνουν μέτρα ρύθμισης της οδικής Κυκλοφορίας προσωρινά, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση προσωρινών καταστάσεων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ του Ν.2800/2000. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141 / 1991 ( αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υ.Δ.Τ. και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών.)

6. Το υπ’ αριθ. 16582 από 20-06-2018 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων/Διεύθυνση Δ.Ο.Υ. Σπάρτης.

7. Την υπ’ αριθ.7538/18/1248540 από 21-06-2018 εισήγηση του Τμήματος Τροχαίας Σπάρτης.

Α Π Ο ΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την παρακάτω προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά στην φορτοεκφόρτωση παλαιών χρηματοκιβωτίων μεγάλου βάρους στο ενταύθα κτίριο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων/Διεύθυνση Δ.Ο.Υ. Σπάρτης με τη χρήση φορτηγού γερανοφόρου οχήματος, για το Σάββατο 23-06-2018 και από ώρες 08.00 έως 11.30.

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων επί της οδού Μενελάου, από το ύψος που διασταυρώνεται με την οδό Γκορτσολόγου έως το ύψος που διασταυρώνεται με την οδό Αγησιλάου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται με εκτροπή αυτής σε παράπλευρες στις ως άνω αναγραφόμενες οδούς.

2. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται σύμφωνα με την κατάλληλη σήμανση και σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

3. Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Σπάρτης, το οποίο επιπλέον υποχρεούται για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

4. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/99), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Έναρξη και ισχύς της παρούσας σύμφωνα με τις προαναφερόμενες στην 1 παρ. προθεσμίες .

6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως και αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

7. Λοιπές Υπηρεσίες και Φορείς, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

ΗΛΙΑΣ ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στη σελίδα   μας  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

You may also like

Κοινοποίηση: