Λακωνία

Πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού για το Γηροκομείο Σπάρτης.

445{icon} {views}

 

Πρόσληψη  νοσηλευτικού προσωπικού  εξέδωσε το  Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

 

Προσόντα. 
1. Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.
3. Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

Η χρονική διάρκεια των αιτήσεων ξεκινάει από 21-06-2018 έως 27-06-2018.

 

Δείτε την προκύρηξη:

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Επισκόπου Βρεσθένης Θεοδωρήτου Β’ αρ. 30 
231 00 ΣΠΑΡΤΗ
ΤΗΛ.: (27310) 26555 – Φαξ: (27310) 82346 
Site: www.girokomeio-spartis.gr
E-mail : info@girokomeio-spartis.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Νοσηλευτικού Προσωπικού στο Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της εφόσον μέχρι την απόκτηση της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαίρεση: Δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πολίτες των λοιπών Κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101 και (210) 3443384] ή αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 54 006, Τηλ. 2310/997571-72-76).

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 21 – 65 ετών.

3. Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο έναρξης της συνεργασίας: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, δ) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων, 5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατ’ αναλογία του άρθρου 5 του Ν.2683/1999.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή.
3. Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004.

Πρόσθετα συνεκτιμώμενα, προσόντα είναι: 
1. Ο χρόνος προϋπηρεσίας

2. Επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό συναφές με τη Νοσηλευτική) και

3. Κοινωνικά κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός ανηλίκων τέκνων, υποψήφιος τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, υποψήφιος με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

4. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή επιτροπή. Θα επιλεγούν οι υποψήφιοι που πληρούν τα υποχρεωτικά προσόντα και συγκεντρώνουν τα περισσότερα συνεκτιμώμενα προσόντα με βάση τη σειρά που έχουν τεθεί .

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 21/06/2018 έως και 27/06/2018.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ειδικό έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γηροκομείου Σπάρτης http://www.girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Δευτέρα – Παρασκευή και ώρα 8 π.μ. – 2 μ.μ.) προκειμένου να τα παραλάβουν ιδιοχείρως. 
Οι Αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα Γραφεία του Ιδρύματος από 21/06/2018 έως και 27/6/2018 από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Η παρούσα Πρόσκληση να δημοσιευθεί στα τοπικά μέσα.
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν: 
1) Αντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
2) Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
3) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
4) Βεβαίωση μέλους της ΕΝΕ
5) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, όπως: i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η εμπειρία ii. Βιογραφικό Σημείωμα.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7) Λοιπά δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα ή ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Το Δ/κό Συμβούλιο

Ενημερωθείτε  μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στη σελίδα   μας  στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα   μας, ακολουθήστε μας και στο  twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.

You may also like

Κοινοποίηση: