Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Σπάρτης

 

Ο Δήμος Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων (Βλ. Πίνακα Α΄) και ειδικότερα:

 Ενός (01) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ  Κοινωνικών Λειτουργών

  • Δύο (02) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών
  • Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

για την ενίσχυση των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάρτης και συγκεκριμένα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Τα σχετικά έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αντλήσουν σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr), προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα καταθέσουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με «Μέτρα Αντιμετώπισης της Πανδημίας του Κορωνοΐου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α’/30-03-2020), μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4)  εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Σπάρτης, ήτοι από Παρασκευή 10-04-2020 έως και Μ. Τετάρτη 15-04-2020.

Τα e-mails στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους είναι: d.alexakis@1504.syzefxis.gov.gr και  n.plagaki@1504.syzefxis.gov.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή, θα γίνεται προς:

Δήμο Σπάρτης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευαγγελιστρίας 85 – 87 – Σπάρτη Λακωνίας

Συνημμένα:

1. Ανακοίνωση

2. Αίτηση συμμετοχής

3. Υπεύθυνη Δήλωση

4. Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικό 

 

Ακολουθήστε μας στο facebook  & twitter και μάθετε πριν από όλους τι “παίζει”!

You may also like

Κοινοποίηση: