Πότε θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς και δάση Π.Ε Λακωνίας

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές για την αντιπυρική περίοδο 2021 κατά τις  ηµέρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς µε δείκτη επικινδυνότητας  4 και 5 σύμφωνα με το χάρτη της Γ.Γ.Π.Σ.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:  

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 Α/29-12-1979) «Περί προστασίας των  δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της χώρας».  
 2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ.575/1980 (ΦΕΚ 157 Α/01-05-2002) «Περί κηρύξεως  ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων».  3. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 160 και 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 3. Τις διατάξεις του Π.∆.131/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει.  
 4. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές  διατάξεις»  
 5. Τις διατάξεις του Ν.4249/24-3-2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του  Πυροσβεστικού Σώµατος και της ΓΓΠΠ κλπ» (ΦΕΚ 73 Α)  
 6. Το υπ΄ αριθμ. 8797/06-12-2019 έγγραφο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  «4η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών  Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής  Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”» (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ).  
 7. Την υπ’ αριθμ. 3986/12-05-2021 (Α∆Α: ΩΤ4246ΜΤΛΒ-Θ91) απόφαση του Υφυπουργού  Προστασίας του Πολίτη.  
 8. Την υπ΄ αριθµ. 83124/18-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ0ΙΟΡ1Φ-ΥΗΛ) απόφαση του Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιουνίου περί εξουσιοδότησης  Περιφερειαρχών σε θέματα απαγόρευσης κυκλοφορίας στα δάση κατά την αντιπυρική περίοδο  2021 
 9. Την υπ΄ αριθµ. 171177/02-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί  εξουσιοδότησης των Αντιπεριφερειαρχών για έκδοση απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας στα  δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 2021.  
 10. Το Πρακτικό της από 23-06-2021 Συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής  Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) Περιφερειακής ΕνότηταςΛακωνίας.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων στα Δασικά Συμπλέγματα  Πάρνωνα, Αν. Ταϋγέτου (Γεωργίτσι, Καστόρι, Σουστιάνοι, Λογγάστρας κ.λ.π.), Ζάρακα,  Αναδασώσεις Βρεσθένων και Βασιλακίου, σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου  2021 τις ημέρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς µε δείκτη  επικινδυνότητας 4 και 5. Επίσης την ίδια χρονική περίοδο και µε δείκτη επικινδυνότητας  εκδήλωσης πυρκαγιάς 4 και 5 απαγορεύεται η διέλευση περιπατητών στο Φαράγγι του  Οιτύλου από Ε.Ο. Αρεόπολης–Καλαμάτας μέχρι την Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας, καθώς και η  διέλευση οχημάτων στο δρόμο από Μονή Δεκούλου προς Φαβάτου, στο δρόμο που  διέρχεται από τις περιοχές: (Χούμπαβι, Μεγάλη Αριά, Τουρναβιώτη, Γκλόκιζα, Ράχη και  Τραγάνα) και τέλος από κοινότητα Κυπαρισσίου προς περιοχή Πήλιουρα.  
 2. Εξαιρούνται του μέτρου της απαγόρευσης κάτοικοι και κτηνοτρόφοι που διαμένουν ή  δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες θέσεις εντός των ανωτέρω δασικών συμπλεγμάτων, οι  έχοντες ειδική άδεια του Δασαρχείου της περιοχής καθώς και οι ένστολοι και το τεχνικό  προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων  τους.  
 3. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων καθ’ όλο το 24ωρο στους κατωτέρω δρόμους :    

Δασικό Σύμπλεγμα Πάρνωνα  

 Από Καρυές προς Αγ. Πέτρο Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας  

 Από Βαµβακού µέσω του δάσους προς Αγ. Πέτρο, προς καταφύγιο Ε.Ο.Σ., προς  Καστάνιτσα, προς Πολύδροσο, προς Αγριάνους και προς Καλλιθέα.  

 Από καταφύγιο Δασαρχείου Σπάρτης προς Αγ. Βασίλειο, Πλατανάκι, Παλαιοχώρι και  Κοσµά.  

 Από Πολύδροσο µέσω θέσης «Ψητό» προς Κοσµά.  

 Από Βασαρά προς Βέροια – Πολύδροσο – Μονή Αγ. Αναργύρων.    

  

Δασικό Σύμπλεγμα Αν. Ταϋγέτου  

 Από Μυστρά προς Ταϋγέτη µέχρι Κατασκηνώσεις.  

 Από Ανώγεια προς Σωτήρα, Σοχά, Αναβρυτή – Αγ. Ιωάννη.  

 Από Παλαιοπαναγιά προς θέση «Μαγγανιάρη» µέχρι τη θέση «Βάρδα» και καταφύγιο  Ταϋγέτου.  

 Από Ξηροκάµπι µέχρι Κουµουστά.  

 Από Γοράνους µέχρι Μονή Γόλας.  

  

 1. Η απαγόρευση θα εφαρμόζεται όταν στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς  της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)  απεικονίζονται οι ανωτέρω περιοχές ως ζώνες στις οποίες εκτιμάται κατάσταση κινδύνου 4  (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού). 
 2. Το Αυτ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λακωνίας σε συνεργασία με το  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη θα εκδίδει Δελτίο Τύπου από την προηγουμένη για την ενημέρωση  του κοινού το οποίο θα αποστέλλεται και στις Υπηρεσίες.  

Παρακαλούμε τους αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύμφωνα µε την αρμοδιότητά  τους για τη σήμανση, τον έλεγχο των προαναφερθέντων περιοχών, καθώς και την περαιτέρω  ενημέρωση των πολιτών.  

Ενημερώνουμε τους πολίτες της Λακωνίας ότι καθ’ όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου θα  διενεργούνται έλεγχοι από εξουσιοδοτημένα όργανα.  

Τέλος, καλούμε τους λάκωνες πολίτες να συνδράμουν το έργο και την προσπάθεια των  αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, ώστε η αντιπυρική περίοδος να στεφθεί από επιτυχία.    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Για ενέργεια  

 1. Αστυνομική Δ/νση Λακωνίας  
 2. Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Νομού  
 3. ∆/νση Δασών  
 4. Δασαρχεία Νομού  
 5. ΚΕΕΜ – 3ο Ε.Γ.  
 6. Εθελοντικές Οργανώσεις Λακωνίας  

Για ενημέρωση  

 1. Περιφέρεια Πελοποννήσου   (Γραφείο Περιφερειάρχη)
 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής  Ελλάδος και Ιονίου – Δ/νση Π.Π.  
 2. Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών Πελοποννήσου  
 3. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφ. Πελ/σου  5. Ο.Τ.Α. Νοµού  
 4. Μ.Μ.Ε. Νοµού  

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.ΒΕΡΟΥΤΗΣ 

 

 

 

χώρος διαφήμισης 

Alexandros Bougadis
Artist  Photographer
Μέλος του Ομίλου UNESCO Τεχνών , Λόγου & Επιστημών Ελλάδος 

Φωτογράφηση Γάμου – Φωτογράφηση Βάπτισης – Φωτογραφήσεις για πορτρέτα – Ταξίδια σε όλες τις ελληνικές πόλεις – Αεροφωτογράφιση Drones – Αεροβιντεοσκόπηση Drones- Βιντεοσκόπηση Γάμου-Βάπτισης – Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση γενεθλίων-events κ.λπ.
6909031174

 

 

Sparta Voice ακολουθήστε μας :
Facebook Sparta Voice 
twitter
Instagram 
youtube channel

 

Spartavoice.gr : Στην ιστοσελίδα μας παρέχεται τοποθέτηση προϊόντων από την Google , ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την προβολή αυτών των προϊόντων 

You may also like

Κοινοποίηση: