Συνεδρίαση Δ.Σ. Σπάρτης με 13 θέματα μεταξύ τους η εμποροπανήγυρη Μυστρά και το Spartan Race

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση, θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάρτης (ισόγειο βιβλιοθήκης),  την  29-07-2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:30, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και της με αριθ.πρωτ.33282/εγκ.163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα  πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1ο Περί διεξαγωγής αγώνα SPARTAN  RACE

Εισηγητές:  κ.Μιχαήλ Βακαλόπουλος, κ.Δημοσθένης Κακούρος

2ο Περί διεξαγωγής ή μη της εμποροπανήγυρης Μυστρά 2020

Εισηγητής:  κ.Αθανάσιος Καρλαύτης 

3ο Λήψη απόφασης περί βράβευσης των αριστούχων μαθητών

Εισηγητής:  κ.Σπυρίδων Μοιράγιας

4ο Περί κατανομής ποσού 100.049,70 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια:  κ.Ελένη Δαράκη

5ο Περί έγκρισης της αριθ.44/2020 μελέτης: «Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Σπάρτης – Υλοποίηση : Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Εισηγητής:  κ.Δημήτριος Καπονικολός 

6ο Περί ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια της αριθ.66/14-04-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητές:  κ.Ιωάννης Καρμοίρης, κ.Δήμητρα Γρηγόρη 

7ο Εξέταση αίτησης Βαχαβιώλου Μιχαήλ για ανανέωση μείωσης μισθώματος

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου 

8ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού  προγράμματος οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την κατανομή πιστώσεων από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

9ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

10ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αίτημα  της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υ.ΔΟΜ.& Π. για “Επισκευή φωτεινής επιγραφής κτιρίου Δημαρχείου”

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

11ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αίτημα  της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υ.ΔΟΜ.& Π. για ενίσχυση πιστώσεων πυροπροστασίας ”

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

12ο Αποδοχή έκτακτης κατανομής από  το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

13ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αναφορικά με την δημιουργία  νέας εγγραφής  με τίτλο: «Πιστοποίηση λειτουργίας  παιδικών χαρών»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Δεδεδήμου

 

                              

You may also like

Κοινοποίηση: