«Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παράκτιας αλιείας»

 

Δικαιούχοι: είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών εφ’ όσον τα σκάφη διαθέτουν άδεια αλιείας εν ισχύ το 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία πλην των σκαφών που φέρουν εργαλεία τράτα βυθού με πόρτες «μηχανότρατα» ή/και γρι-γρι.

Ύψος ενίσχυσης: το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας κάθε ιδιοκτήτη επί το ποσό που προβλέπεται για το σκάφος ανάλογα με το ολικό μήκος αυτού όπως ακολουθεί:

Κατ’ αποκοπή ποσό
Ολικό μήκος ≤ 5,99 μ 800 €
6.00 μ. ≤ Ολικό μήκος ≤ 11,99 μ 1.200 €
12 μ. ≤ Ολικό μήκος ≤ 14,99 μ. 3.500 €
Ολικό μήκος ≥ 15,00 μ. 4.000 €


Διαδικασία:
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής εφαρμογής με χρήση αποκλειστικά των προσωπικών κωδικών εισόδου στις εφαρμογές του ΟΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing 

Απαιτούμενα στοιχεία πλοιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ΑΦΜ, ποσοστό ιδιοκτησίας

Απαιτούμενα στοιχεία σκάφους: ΑΜΑΣ, Όνομα Σκάφους, Ολικό μήκος, ημερομηνία λήξης αλιευτικής άδειας, εργαλεία.

Παρακαλούνται οι αλιευτικοί σύλλογοι να ενημερώσουν τα μέλη τους.

Οι Δήμοι στους οποίους κοινοποιείται το παρόν καλούνται όπως δώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας και στα τηλέφωνα 2731363323, 2731363319

ΜΕΠ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ

 

 

You may also like

Κοινοποίηση: